wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo dolnośląskie / powiat lwówecki / gmina Gryfów Śląski

Rząsiny

www.rzasiny.59-620.wsiepolskie.pl

Opis i historia wsi / Kronika wsi

1207 - wzniesienie zamku dla obrony przed najazdami czeskimi
1305 – pierwsza wzmianka o katolikach w Rząsinach
1325 - posługę duszpasterską sprawował proboszcz ks. Otton
1360 – zamek przejęli Talkenbergowie
1372 - wieś nazywana jest Wolfkersdorf
1376 – wzmiankowany kościół katolicki
1386 - nazwa majątku Walkersdorff
1410 - wstawienie pierwszego tryptyku do kościoła katolickiego
1432 - właścicielem zamku jest Bernard z Talkenbergu
1476 - spalenie i wysadzenie zamku / inne źródła podają 1479/
1479 - zamek i wieś stały się własnością Lwówka Śląskiego
1491 - potomkowie Talkenbergów po śmierci króla węgierskiego Mateusza, odebrali zamek i dobra
1500 – rozbudowa i przebudowa zamku
1501 – właścicielem majątku i dworu był Christoph von Talkenberg
1519 - montaż dzwonu w kościele katolickim
1530 - budowa pałacu na terenie majątku
        - początek reformacji
1544 - przejęcie kościoła katolickiego przez ewangelików
1550 - właścicielem majątku został Ramphold von Talkenberg
1580 – pałac należał do Talkenbergów /Krzysztof – jego syn przeniósł się do Płakowic
1584 - zainstalowanie ambony w starym kościele (autorem zdobień był Abraham ze Zgorzelca)
1600 – dobra wsi przejęła rodzina Hohberg /inna pisownia - Hochberg, Hoberg/
1604 – namalowano epitafia na deskach w starym kościele
1606 - zmarł Heinrich von Hohberg
1608 - zainstalowanie chrzcielnicy w kościele katolickim
1626 - dobrami zarządzała Lukrecja von Hochberg z domu von Schlich, hrabina z Passowa
1607 - wbudowanie epitafium Hochbergów z obrazem do starego kościoła katolickiego
1626 - dobra przejęli Talkenbergowie
1630 - 1640 - wieś przeszła we władanie rodziny von Lest
1640 – 1676 rządy Heinricha von Posera, królewskiego zwierzchnika nad urzędami w Jaworze
1654 - przekazanie kościoła katolikom
1676 - 1734 - dobrami kieruje rodzina von Schweinitz i Schmettau
1709 – datowanie kapliczki ludowej znajdującej się obecnie w kościele katolickim
1745 – sprawowanie nabożeństw ewangelickich w pałacu
1750 - wsią zarządzała rodzina von Schmettau
1753 - budowa kościoła ewangelickiego (1751 - 1753 - bez wieży)
1786 – wieś liczyła 1055 mieszkańców
1813 – wieś zajęli Francuzi
1816 – datowanie chrzcielnicy ze starego kościoła ewangelickiego
1818 – pierwsza rozbiórka ruin zamku Podskale /gruz posłużył do budowy drogi
1820 - we wsi odnotowano temperaturę - 30° C (15 stycznia)
1822 – wieś przeszła w ręce żydowskie, na propozycję proboszcza Johann George rząsinianie kupują od ówczesnego posiadacza dominium las o powierzchni 252 ha za 210.000 marek
1825 – datowanie kielicha pozłacanego
        - od 12 do 14 maja padał mokry śnieg
1829 – graf, feldmarszałek Iwan Dybicz Zabalkansky nabył Rząsiny, dokonał dalszej rozbiórki zamku i zabezpieczył ruiny
1830 - od 1 do 8 lutego temperatura utrzymywała się w granicach -40C
        - budowa pastorówki
1832 - przebudowa starego kościoła katolickiego do kształtu obecnie nam znanego
1836 -w nocy z 25 na 26 maja spadło około 14 cm śniegu
1837 - właścicielem dóbr był generał von Tiesenhausen
1840 – przebudowa pałacu przez Arnolda Luschwitza 
        - wieś liczyła 240 domów
1846 - do szkoły uczęszczało 250 dzieci
1847 - utworzenie gminy nr 16 z połączenia Rząsin, Wolbromowa, majątków w Wolbromowie, Rząsinach, leśnictwa w Rząsinach
1856 - we wsi mieszkało 1488 osób
1865 - majątek zakupiła rodzina von Trzebinsky
1868 - wieś liczyła 1650 mieszkańców
1873 – właścicielem majatku była pani kapitanowa WandaTrzebińsky, zarządcą rittmeister John, majatek liczył 572 morgi, w tym 394 gruntów ornych, 55 ha łąk, 122 lasów i 1 ha wody
1874 - 1880 urząd naczelnika gminy sprawował podporucznik Brause
1880 - statystyka Rząsin: majątek – powierzchnia 146 ha, 3 domy, 4 mieszkańców leśnictwo - lasy 251 ha, 2 domy, 8 mieszkańców wieś - 1091 ha, 257 domów, 1204 mieszkańców w tym 13 katolików
1901 - wieś liczyła 1100 mieszkańców
1905 - 1930 - majątkiem i pałacem zawiadywała Ella von Pritwitz z domu Graffon, następnie Hintz Henning
1910 - Rząsiny liczyły 1059 mieszkańców
1918 – w XX wieku wybudowano 59 mieszkań
1921 - majątek administracyjnie został podporządkowany gminie w Rząsinach
1927 – Rząsiny liczyły 1130 mieszkańców, w tym 1108 ewangelików
        -3 czerwca ogromna burza gradowa zniszczyła uprawy na polach
1929 – urodził się Helmut Seidel, późniejszy profesor filozofii na uniwersytecie w Lipsku
1930 -budowa pastorówki (obecnie budynek szkoły podstawowej)
1931 - wieś liczyła 218 domów
1933 - spis wykazał 1062 mieszkańców
1934 - malarz i artysta zarazem, Karl Henschel z Rząsin wykonał malowidła na ścianach kościoła staroluterańskiego w Uboczu
        - potężna burza z gradobiciem (30.04.1934)
1939 – społeczność wiejska liczyła 1007 osób
1944 – w okresie 1919-1944 wybudowano 83 mieszkania
        - aneksja pałacu na potrzeby berlińskiego Instytutu Medycyny Lotniczej
1945 – zajęcie wsi przez wojska radzieckie (8 maja)
        - odnalezienie w pałacu zbioru dzieł naukowych medycznych Uniwersytetu Wrocławskiego
        - utworzenie Gminy Zbiorowej Wilcza-Góra (pierwsza nazwa Rząsin)
        - wójtem gminy rząsińskiej został Roman Kowalczyk (rolnik, ur. 7.8.1888) a sekretarzem gminy Tymoteusz Kopeć
        - w dniu 18 września naliczono we wsi 38 Polaków (10 milicjantów, 3 urzędników, 25 żołnierzy), Niemców 1337, obcokrajowców 1 (Francuz - niekiedy podawano Luksemburczyk)
1946 – komisja lwówecka wykazała istnienie we wsi 6 mogił żołnierzy niemieckich
        - wójtem gminy Wilczagóra był Jan Migalo
        - we wsi dwa majątki o powierzchni 144,75 ha zarządzane były przez Rosjan
        - utworzenie posterunku Milicji Obywatelskiej w Rząsinach
        - w czasie Święta Oświaty (3 maja) podczas imprez uzyskano dochód w wysokości 1651 zł
        - powołanie komisji ochrony mienia poniemieckiego (Migalo Jan, Rożenek Zygmunt, Świetlicki Adam, Milan Stanisław (1.8.1946)
        - statystyka mienia komunalnego wsi: 1 piekarnia nieczynna, 1 młyn nieczynny,1 obora w stanie dobrym, 1 dom mieszkalny, 1stodoła, 2 ha gruntu rolnego
       - nauczycielem szkoły podstawowej był Milan Stanisław
1947 – na urząd sołtysa powołano Józefa Chrząstka
       - z dniem 15.02.1947 r. nazwę wsi Wilcza Góra zastąpiono nazwą Rząsiny
       - utworzenie szkoły rolniczej mającej siedzibę w pałacu
       - wieś posiadała las samorządowy o pow. 257,90 ha i 18,78 użytków rolnych - przewidywane
roczne użytkowanie 500 m3 (23.6.1947)
       - przeniesienie niektórych elementów wnętrza starego kościoła do poewangelickiego
1948 - obowiązki wójta gminy pełnił Piotr Skrzeczyński
      - ekshumacja prochów żołnierza armii radzieckiej
      - na wójta gminy powołano Wiktora Stolarza 
      - na przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej powołany został Zdzisław Perenc
1949 – likwidacja szkoły rolniczej w budynku pałacowym
     - zwierzęta w posiadaniu rolników: bydło – 228, konie – 74, świnie – 135, woły – 21, kozy - 81
     - ze statystyki Rzasin: roczne zużycie nawozów szytucznych – 7,2 tony, plony żyta – 10 q z 1 ha, pszenicy – 12 q z 1 ha, ziemniaków – 180 q z 1 ha, gospodarstw rolniczych - 157
1950 – powstanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rząsinach (Zrzeszenie Uprawy Ziemi)
     - maszyny rolnicze w posiadaniu rolników: młocarnie wszelkiego typu – 123, kosiarki – 57, kopaczki – 45, żniwiarki – 4, siewniki – 24,
     - Jan Januszkiewicz został wybrany przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Rząsinach
     - I sekretarzem KG PZPR został Bolesław Szymański
1952 - urząd sołtysa pełnił Józef Kościukiewicz
    - lwówecki Urząd Bezpieczeństwa otoczył opieką Spółdzielnię Produkcyjną
1954 – likwidacja Gminnej Rady Narodowej w Rząsinach i podporządkowanie wsi gromadzie Ubocze
    - radni Gromadzkiej Rady Narodowej w Uboczu (z Rząsin): Józef Zięcina, Jan Iwiński, Alfons Jóźwiak, Mieczysław Zydecki
     - Wiktor Stolarz wybrany został zastępcą radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu
     - 24.3. 1954 we wsi znaleziono ulotki o treści antyradzieckiej, pisane w języku rosyjskim i niemieckim (zrzucone z balonów)
1956 - w miejscowości Friedland zostały poświęcone dzwony (wśród nich dzwon z Rząsin)
   - likwidacja Spółdzielni Produkcyjnej
1958 – do Gromadzkiej Rady Narodowej w Uboczu wybrani zostali: Józef Zięcina, Edward Mikos, Jan Januszkiewicz, Mieczysław Zydecki, Piotr Skrzeczyński, Stanisław Grodecki,Wiktor Stolarz, Feliks Ingielewicz
1959 - erygowanie parafii, pierwszym administratorem został ks. Jan Szutkowski a kościelnym Franciszek Cybulski
    - wpisanie pałacu do rejestru zabytków
    - wieś administracyjnie podporządkowano Gromadzkiej Radzie Narodowej w Niwnicach
1960 - malowanie wnętrza kościoła parafialnego
    - Rząsiny po reformie administracyjnej podporządkowano GRN w Gradówku
1961 –zawiązano Kółko Rolnicze, pierwszym prezesem został Stolarz Wiktor
    - Komitet Rodzicielski wyraził wolę kontynuowania nauki religii w szkole
1962 – Jadwiga Antoniów reprezentowała rząsińskie Koło Gospodyń Wiejskich na powiatowym zjeździe kółek rolniczych (3.06.1962)
    - parafię objął ks. Jan Szewczuk
    - Kółko Rolnicze za 1961 rok wypracowało 1195,49 zł zysku
    - zarejestrowany został punkt katechetyczny (po ustawowym zakazie nauki religii w szkołach)
1963 – po wyjeździe Wiktora Stolarza z Rząsin prezesem Kółka Rolniczego został Józef Zięcina
1964 – stan sprzętu KR: 3 traktory, 2 przyczepy, 2 siklniki elektryczne, 3 pługi, 1 siewnik, 2 kosiarki, 3 snopowiązałki, 1 młocarnia, 1 roztrząsacz obornika, 1 prasa
1965 – obowiązki proboszcza przejął ks. Eryk Hober (26.08.1965) - wykonano nowe tynki zewnętrzne kościoła
    - rozpoczęcie budowy nowego cmentarza (zakończenie 1966)
1966 - 1967 - renowacja tryptyków z kościoła parafialnego (po konserwacji zmieniono ich lokalizację – znalazły się w ołtarzu głównym i po 1 w ołtarzach bocznych) 
   - uczestnicy zespołu Przysposobienia Rolniczego, którzy zdali egzamin przed komisją społeczną promującą do stopnbia wyższego: Michalski Edward, Jamróz Antoni, Jaworska Maria, Gembarowski Stanisław, Kościukiewicz Henryk, Rybarski Jan, Rybarski Ryszard, Sokołowski Feliks, Żelezik Jan, Terlecki Klemens, Mieszczanin Jan, Mikos Mieczysław
1967 – przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Gradówku został Franciszek Masłowski
    - we wsi prowadzono 162 gospodarstwa rolnicze
1968 - 1969 - remont plebanii
    - ośmiu strażaków z Rząsin uczestniczyło w kursach specjalistycznych
    - oddanie do użytku budynków i placu MBM w Rząsinach
1969 – Jan Januszkiewicz został wybrany w skład Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim (1.6.1969)
    - w zebraniu OSP uczestniczyło 10 osób na 18 zrzeszonych (18.02.1969).
    - strażacy przeprowadzili 13 zbiórek szkoleniowych, 2 kontrole w obiektach gospodarczych, 5 razy wyjeżdżali do  pożarów
1970 – Rząsiny liczyły 680 ludzi, w okresie 1945 – 1970 wybudowano 6 mieszkań
    - lwówecka Służba Bezpieczeństwa utrzymywała kontakt operacyjny z jednym TW mieszkającym we wsi
1972 – Skład Zarządu Kółka Rolniczego: prezes Świetlicki Adam, viceprezes Januszkiewicz Jan, skarbnik Rakowski Józef , członkowie Zarządu Jaworski Witold i Kijowski Bronisław
    - pożar starego kościoła katolickiego
    - restauracja kościoła
1973 – stan posiadania Miedzykółkowej Bazy Maszynowej w Rząsinach: 1 kombajn (Bizon) , 20 ciągników C 355, 5 rozrzutników obornika, 5 snopowiązałek ciągnikowych WC5, 5 kosiarek zawieszanych, 3 siewniki zbożowe, 2 sadzarki do ziemniaków, 4 brony, 2 kultywatory, 14 pługi, 1 młocarnia, gruntów własnych 118 ha. Kierownik Michał Chorzępa, główny księgowy Zygmunt Jercha, zatrudnionych 20 osób w tym 12 traktorzystów
      - likwidacja GRN w Gradówku, włączenie Rząsin do gminy Gryfów Śląski (1.1.1973)
1974 - 1976 - pokrycie blachą wieży, remont dachu kościoła
      - Zarząd Kółka Rolniczego: prezes Adam Świetlicki, vice prezes Jan Januszkiewicz, skarbnik Józef Rakowski, sekretarz Witold Jaworski, członkowie Zarządu Franciszek Masłowski i Kijowski Bronisław, kierownik MBM Andrzej Szuniewicz
1976 – powstał zespół ludowy „Rząsinianki”
      - kierownikiem rząsińskiego ZUM-u został Witold Mikos
1977 – w gminnych mistrzostwach szachowych Maria Jaworska i Teresa Turek wśród pań a Franciszek Trąd w kategorii juniorów zdobyli pierwsze miejsca
1978 – trzy pierwsze miejsca gminnym turnieju „Zlotej Wieży” wśród pań zdobyły szachistki z Rząsin – Teresa Turek, Joanna Koman, Edwarda Chomontowska
      - w indywidualnych mistrzostwach gminy Gyfów Śląski w tenisie stołowym w kategorii juniorów młodszych zwyciężył Piotr Chudyk a wyżej o kategorię wiekową najlepszym okazał się Jerzy Borkowski
- reaktywowane zostało koło Ludowego Zespołu Sportowego „Rolnik”. Pierwszym prezesem został Paweł Jaworski a wiodącą dyscypliną sportową tenis stołowy
       - w gminnych mistrzostwach szkół podstawowych (organizowanych w Rząsinach) wśród dziewcząt zwyciężyła Maria Jaworska
1979 - wizyta duszpasterska biskupa Tadeusza Rybaka
        - Paweł Jaworski został odznaczony Brazową Odznaką Honorową LZS
        - parafię objął ks. Werner Macha
1980 – prezesurę Kółka Rolniczego objął Alfons Jóźwiak
         - wpisanie parku przypałacowego do rejestru zabytków
1981 – na I Zjeździe Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych wieś reprezentowało 8 delegatów a w skład władz weszli Józef Zięcina jako wiceprzewodniczący, Klemens Terlecki został członkiem Rady
1982 – LZS „Rolnik” w Rząsinach przystąpił do piłkarskich rozgrywek klasy „C”
        - założenie drużyny młodzieżowej przy OSP w Rząsinach
1983 – utworzenie na parterze świetlicy zlewni mleka
1984 – Danuta Kubasiewicz i Piotr Stolarski zwyciężyli w gminnej lidze tenisa stolowego
1985 – LZS „Rolnik” zajął 4 miejsce na festynie z okazji 35-lecia LZS „Zryw” w Uboczu klasy „C”, Rząsiny pokonały gospodarzy 8:0
1986 – Jan Mścisz został członkiem gminnej komisji ds. rozdziału materiałów budowlanych
1988 – prezesem koła LZS „Rolnik” został Roman Jóźwiak
        - statystyka wsi: liczba ludności 572, liczba mieszkań – 156, w okresie 1971 – 1988 wybudowano we wsi 8 mieszkań
1989 – na zawodach z okazji 22 lipca (Ubocze), trampkarze z Rzasin pokonali swoich rówieśników z Ubocza 4:3 / kapitanem był M. Nowicki/
       - wpisanie spalonego kościoła katolickiego do rejestru zabytków
1990 - gruntowny remont dachu pałacu
1991 -odbudowa muru cmentarnego
1993 – w mistrzostwach wsi zorganizowanych przez LZS „Rolnik” zwyciężyli: tenis stołowy: dziewczęta – Małgorzata Sokołowska, Emilia Kołcz, Elżbieta Mścisz, chłopcy – Dariusz Wilczyński, Tomasz Koman,, Grzegorz Sokołowski, mężczyźni – Jerzy Trąd, Ryszard Gębarowski, Tomasz Nowicki szachy juniorzy- Tomasz Martynowski, Dariusz Wilczyński, Krzysztof Koman, seniorzy – Czesław Siemaszko, Jerzy Trąd, Przemysław Chorzępa warcaby - juniorzy – Tomasz Martynowski, Tomasz Koman, Dariusz Wilczynski, seniorzy - Czesław Siemaszko, Stanislaw Koman, Ryszard Gębarowski
1993 - w organizowanej przez LZS olimpiadzie zimowej „Rzasiny 93” zwyciężyli slalom narciarski Grzegorz Cierlik, Krzysztof Koman, Piotr Kołcz zjazd narciarski Grzegorz Cierlik, Zbigniew Sokołowski,, Tomasz Martynowski bieg narciarski juniorzy - Grzegorz Cierlik, Krzysztof Koman, Rafał Miłan, seniorzy – Zbigniew Sokołowski, Przemyslaw Chorzepa, Tomasz Nowicki zjazd saneczkowy dziewczęta – Emilia Kołcz, chłopcy – Piotr Kołcz, mężczyźni – Zbigniew Koman zjazd workiem - Emilia Kołcz i Tomasz Barsul rzut śnieżką - Mirosław Kołcz
       - w czynie społecznym młodzi sportowcy z LZS „Rolnik” wykonali dach, wstawili okna i drzwi w szatni przy boisku sportowym (prace zostały zakończone w 1994 roku)
       - w rozgrywkach klasy „C” sportowcy z Rząsin zajęli 2 miejsce z dorobkiem 19 punktów, strzelili przeciwnikom 67 bramek tracąc 25
1994 – niepowodzeniem zakończyły się pierwsze próby przy odwiercie studni dla wodociągu wiejskiego
      - OSP w Rząsinach zajęła III miejsce na rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych
      - piłkarze zajęli 1 miejsce w rozgrywkach klasy „C” grupie gryfowsko - mirskiej zdobywając 19 pkt, strzelając 58 bramek i tracąc 31
      - juniorzy LZS „Rolnik” w wojewódzkim turnieju „Pilkarska kadra czeka” zajęli 3 miejsce
1997 – LZS „Rolnik” zajął szóste miejsce w rozgrywkach klasy „B” (Ubocze 10 miejsce)
      - budowa drogi asfaltowej do cmentarza
      - założenie UKS "Atleta" - prezes Przemysław Chorzępa
1998 – statystyka wsi: w ostatnim dziesięcioleciu oddano do użytku 3 domy struktura wieku do 2 lat - 21 od 3 do 6 – 34, 7 – 13 – 69, 4 – 19 – 45, 20 – 59 kobiety – 127, 20 – 64 mężczyzni – 163, pow.59 kob i 64 mężcz – 94
      - wieś liczyła 159 mieszkań
      - w wyborach do samorządu gminnego Witold Mikos uzyskał 149 głosów z Naszej Gminy a Ryszard Szymanel z Akcji Wyborczej Solidarność 78 głosów
      - oddanie do użytku wodociągu
     - odbudowa koryta potoku Wilka po powodzi na odcinku 1, 6 km 1999 – długość rur wodociąowych we wsi wynosi 14,5 km, 2 pompownie, 136 przyłączy
      - liczba ludności 553, liczba osób na mieszkanie 3,5
      - kradzież figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem
      - telefonizacja wsi (45 przyłączy) 2000 – w Rząsinach urodziło się 8 dzieci
      - adaptacja budynku sakralnego na kaplicę cmentarną
      - zespół "Ramp" wykonał po raz pierwszy hymn gryfowskich Kwisonali "Cicha woda brzegi rwie"
      - ustawienie na wzgórzu Wiatraczna Krzyża Milenijnego
2001 – w konkursie „Wieś Gminna czysta i gospodarna” pierwsze miejsce zajęły Rząsiny
      - Paweł Kaczmar z Rząsińskiej Grupy Biegaczy zajął 9 miejsce w biegu na 5000 metrów na Mistrzostwach Polski Juniorów w Spale
     - Grzegorz Cierlik, bramkarz B-klasowego Rolnika w pojedynku z Fatmą Pobiedna obronił dwa rzuty -dzięki temu na boisku był remis 2:2
2001 - Witold Mikos z Rząsin, przewodnicząc Radzie Miejsko – Gminnej w Gryfowie Śląskim swoją postawą i zaangażowaniem oddalił próby likwidacji szkoły podstawowej
     - rozpoczęcie budowy oświetlenia wsi
     - zawiązała się drużyna harcerska FSE "Zawiszaków"
2002 – drużyny seniorów i młodzieżowa zdobyły pierwsze miejsca na zawodach sportowo - pożarniczych OSP w Krzewiu Wielkim
     - kandydaci z Rząsin do Rady Miejsko – Gminnej w Gryfowie Śląskim zdobyli następującą ilość głosów: Polskie Stronnictwo Ludowe Mikos Witold 124
Zgoda Nacianis Małgorzata 5, Twoje Miasto Złotek Kazimierz 17, Zwykli Ludzie Szymanel Ryszard 56, Przymierze dla Miasta i Gminy Latawiec Alojzy 15, Razem dla Gryfowa Miłosek Alina 2
2003 – w Rząsinach urodziło się 7 dzieci
     - w przycmentarnym kościele w Rząsinach odkopano siedemnastowieczną trumnę i wycięto z niej 8 blaszanych herbów
     - podczas V Izerskiej Galii Folkloru uhonorowano zespół Rząsinianki, ponadto otrzymały wyróżnienie za niesamowite umiłowanie kartofla (wszystkie potrawy były z ziemniaków)
     - liczba mieszkańców wsi 549
2004 – w Rząsinach urodziło się 4 dzieci
     - wsi sołtysował Andrzej Midek
     - parafię objął ks. Stanisław Bakes (4.4.2004)
     - remont kapitalny plebani
     - w OSP drużyna młodzieżowa (do 12 lat) liczyła 12 osób
2005 – ks. Alojs Andricki (Alois Andritzki) został patronem Szkoły Podstawowej
     - w VII Ogólnopolskim Biegu Przełajowym „Powitanie wiosny” organizowanym w Rząsinach zwycięzcami od klasy pierwszej szkoły podstawowej wzwyż zostali: Monika Jóźwiak z Rząsin, wśród gimnazjalistów (od 1 klasy wzwyż) na pierwszych miejscach uplasowala się Alicja Benedyk, z klas II i III szkół średnich zwyciężyły Małgorzata Pieśkiewicz i Sebastian Łoziński z Rząsin.
     - w sparingu LZS rolnik przegrał 1-11 z OKS Olsza Olszyna (4.8.2005)
     - kradzież dwóch wazonów z kaplicy cmentarnej
     - uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z 29.12.2005 roku, OSP w Rząsinach uzyskała prawo do poboru wody z hydrantów na terenie wsi 2006 – w rząsińskiej podstawówce uczyło się 65 dzieci
     - wieś zużyła 19320 m3 wody wodociągowej
     - w kolejnych wyborach samorządowych do RMGminy Gryfów Śląski głosy zdobyli: [/size][size= medium]PSL – Witold Mikos 119[/size][size= medium] Prawo i Sprawiedliwość - Elzbieta Rak 2 Miastu i Gminie – Przemysław Chorzępa 38 Przymierze dla Miasta i Gminy - Alojzy Latawiec 6
     - podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP z Rząsin zajęła II miejsce (na 30 drużyn)
     - budowa drogi asfaltowej do Podskala
2007 – do Rady Sołeckiej (4.02.2007) wybrani zostali: Teresa Szymanel, Stanisław Czajewicz, Przemysław Chorzępa, Grażyna Chomentowska, Jan Herba, Mieczysław Cierlik, Andrzej Midek sołtys
     - podczas finału edycji "Lista Przebojów Ludowych - lato 2007" Rząsinianki z Rząsin
z dorobkiem 74 pkt przeszły do edycji Jesień 2007
     - W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych (Gryfów Śląski 9.6.2007) strażacy z Rząsin zdobyli I miejsce 2008 - remont elewacji kościoła
     - wieś zamieszkiwało 514 osób
     -budowa drogi asfaltowej do przysiółka Tłoki 2009 
     - wieś obchodziła 50 - lecie powstania parafii
     - II etap remontu drógi powiatowej nr 2516D o długości 1 km
2010 - w VII Edycji Konkursu Powiatowego "Dekoracji Wielkanocnych" (Wojciechów 27.3.2010) w kategorii dorosłych zespół Rząsinianki zajął II miejsce.